Σχετικά με το διεθνές δίκτυο IGF

Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Internet Governance Forum – IGF) είναι μία πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, και αποτελεί μία πολυμερή πλατφόρμα πολιτικής, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διαμοιρασμό καλών πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Το Φόρουμ επιχειρεί να συγκεντρώσει εκπροσώπους από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και κοινωνικές ομάδες της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγκεκριμένα, εκπροσώπους κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και άτομα από την τεχνική και ακαδημαϊκή κοινότητα, προωθώντας τον διάλογο και τη διαδικασία χάραξης πολιτικών διεθνώς. Το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου διεξήχθη το 2006 στην Αθήνα, και έκτοτε αποτελεί ετήσια διοργάνωση. 

Ποιος είναι ο στόχος και ο αντίκτυπος του IGF;

Ο βασικός στόχος του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου καθώς και των αντίστοιχων τοπικών πρωτοβουλιών είναι να προωθήσουν τον ισότιμο και εποικοδομητικό διάλογο, μεταξύ διαφόρων φορέων και κοινωνικών ομάδων. Μακροπρόθεσμα αποσκοπείται τα συμπεράσματα του διαλόγου αυτού να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Συγκεντρώνοντας εκπροσώπους διαφόρων ομάδων, το IGF προωθεί τη συζήτηση πάνω σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως ο εκδημοκρατισμός του διαδικτύου, η νομιμότητα της χάραξης ψηφιακής πολιτικής και το μέλλον μιας κοινωνίας με γνώμονα την τεχνολογία. Παρέχοντας μια πλατφόρμα εκπροσώπησης διαφορετικών απόψεων και ανταλλαγής ιδεών αλλά και πολιτικών, το IGF φιλοξενεί έναν πλουραλισμό απόψεων και ενδιαφερόντων, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων και πιο αποτελεσματικών πολιτικών. Παρόλο που οι αποφάσεις του IGF δεν είναι δεσμευτικές, κατέχει εξέχοντα συμβουλευτικό ρόλο, και τα συμπεράσματα αλλά και οι προτάσεις πολιτικής αναγνωρίζονται ευρέως και λαμβάνονται υπόψη από κυβερνήσεις, ακαδημαϊκούς και ιδιωτικούς τομείς σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τι είναι οι Εθνικές και Περιφερειακές Πρωτοβουλίες;

Οι Εθνικές και Περιφερειακές Πρωτοβουλίες (National Regional Initiative, γνωστές και ως NRIs) δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ Διακυβέρνησης με περιφερειακή ή εθνική προσέγγιση και αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Οι NRIs λειτουργούν ως πλατφόρμες συζήτησης παγκόσμιων εξελίξεων σε θέματα δημοκρατίας και τεχνολογίας σε τοπικό επίπεδο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις πτυχές και απόψεις που αποτελούν προτεραιότητα για τις αντίστοιχες κοινότητές τους.
Χρησιμοποιώντας μια διαδικασία διαβούλευσης από κάτω προς τα πάνω (“bottom-up”), οι NRIs προσπαθούν να συμπεριλάβουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (κυβερνήσεις, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικός τομέας, τεχνική κοινότητα), για να συνεργαστούν ισότιμα σε θέματα που σχετίζονται με το Διαδίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβολές όλων των φορέων, οι NRIs αναπτύσσουν ολοκληρωμένες ατζέντες που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της κοινότητας και αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των κεντρικών ετήσιων εκδηλώσεων, όπου οι φορείς θα συγκεντρωθούν και θα συζητήσουν τα ζητήματα που ανέδειξε η τοπική κοινότητα.

Τι είναι το Youth IGF;

Λαμβάνοντας υπ’όψιν πως μια πραγματικά δημοκρατική συζήτηση θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τα Ηνωμένα Έθνη, παράλληλα με τις εκδηλώσεις του IGF, έχουν εισαγάγει και το IGF Νέων (γνωστό ως Youth IGF). Το Youth IGF πραγματοποιείται συνήθως ταυτόχρονα με τα αντίστοιχα NRI και αλληλεπιδρά μαζί τους, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις νεότερες γενιές να έχουν ενεργό ρόλο στις στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.