13-14 Νοεμβρίου 2021

Για ένα δημοκρατικό και ενιαίο διαδίκτυο

_

Τι είναι το IGF Greece

Tο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ελλάδος (Internet Governance Forum – IGF Greece)  αποτελεί την ελληνική πρωτοβουλία στα πλαίσια του δικτύου IGF των Ηνωμένων Εθνών, και επικεντρώνεται στη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου σχετικά με την Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στην Ελλάδα.

Ο στόχος μας είναι η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, πολιτών, εκπροσώπων της κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε μια πολυδιάστατη και διεπιστημονική συζήτηση σχετικά με τη Διαδικτυακή Διακυβέρνηση, όπου η ατζέντα, η διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα θα προέλθουν από την ίδια την κοινότητα, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες.

Tελικός σκοπός αυτών των διαδικασιών είναι προτάσεις πολιτικής, που στη συνέχεια θα δημοσιευθούν και θα επικοινωνηθούν σε εθνικούς αλλά και διεθνείς φορείς, υπεύθυνους θεσμικά για την χάραξη πολιτικής.

Σκοπός του IGF Greece είναι να προσφέρει μια ανοιχτή, διαφανή, πολυμερή και δημοκρατική πλατφόρμα συζήτησης, που θα παρουσιάζει και θα εγείρει συζητήσεις πάνω στις ανησυχίες, τις ιδέες και τις απόψεις διαφορετικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία, με στόχο τη διερεύνηση συμμετοχικών πολιτικών για μια πιο επιτυχημένη και δημοκρατική διακυβέρνηση.

Παρέχοντας μια πλατφόρμα εκπροσώπησης διαφορετικών απόψεων και ανταλλαγής ιδεών αλλά και πολιτικών, το IGF φιλοξενεί έναν πλουραλισμό απόψεων και ενδιαφερόντων, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων και πιο αποτελεσματικών πολιτικών. Έτσι, το IGF Greece προωθεί τη συζήτηση πάνω σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως ο εκδημοκρατισμός του διαδικτύου, η νομιμότητα της χάραξης ψηφιακής πολιτικής και το μέλλον μιας κοινωνίας με γνώμονα την τεχνολογία.

_

Ο στόχος μας

_

Πώς λειτουργεί το IGF

Χρησιμοποιώντας μια διαδικασία διαβούλευσης από κάτω προς τα πάνω (“bottom-up”), το IGF Greece συμπεριλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης του Εθνικού Συνεδρίου 12-14 Νοεμβρίου του 2021.

Έτσι, με διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες, το IGF Greece καλεί εκπροσώπους των διαφόρων φορέων, όπως και μέλη της ελληνικής ψηφιακής κοινότητας, να συμβάλλουν ενεργά σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και διεξαγωγής. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της κοινότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της κατάθεσης και επιλογής προτάσεων σχετικά με τις θεματικές που ενδιαφέρουν την κοινότητα, την ανάδειξη των πιο ουσιαστικών ερωτημάτων που θα συζητηθούν στο Ελληνικό Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF Greece) στο Πανελλήνιο Συνέδριο, αλλά και τη διαμόρφωση του ίδιου του συνεδρίου.

Oμάδες

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) είναι υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των βασικών διαδικασιών και ομάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του IGF Greece, όπως επίσης και την προετοιμασία του συνεδρίου.

Πολυμερής Επιτροπή

Η Πολυμερής Επιτροπή (Multistakeholder Committee) αποτελείται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς που εκπροσωπούν ομάδες, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις ψηφιακές πολιτικές και διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων στη διαμόρφωση του IGF Greece.

Συνεργάτες

Υπό την αιγίδα

Με την υποστήριξη των

Χορηγοί επικοινωνίας